MOSA 4600 Plus的SIP Trunk可向多個ITSP註冊嗎?

綠燈:
一台MOSA 4600 Plus只能向同一Proxy Server註冊,若想向不同的Proxy Server註冊,可新增MOSA 4600 Plus去註冊,然後以自動路由或抓取遠端外線的方式,來分享註冊到不同ITSP的SIP外線。


藍燈:
V3.05.0 以上板本,SIP Trunk可向多個ITSP註冊。

Scroll to Top